Promo Tony restoring Dorothy from Tobi Elliott on Vimeo.